....

....

Χρέη Προέδρου στο ΕΚΑΒ, και μέχρι τον ορισμό νέου, ασκεί ο Αντιπρόεδρος Μιλτιάδης Μυλωνάς

 
Με την Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/oικ.67149 απόφαση ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας τροποποιεί απόφαση του 1993 με την οποία περιγράφονται οι αρμοδιότητες του ΔΣ του ΕΚΑΒ. Χρέη πρόεδρου, και μέχρι τον ορισμό νέου, ασκεί από σήμερα ο νυν Αντιπρόεδρος Μιλτιάδης Μυλωνάς.
Ο κος Πολάκης είχε προαναγγείλει την απόφαση αμέσως μετά την παραίτηση του κου Κωνσταντίνου Καρακατσιανόπουλου

Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/oικ.67149 (2)
Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων της Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λπ.» υπουργικής απόφασης (Β΄ 125).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:…………………….
αποφασίζουμε:

Η περ. 1 της παρ. Β., του άρθρου 3 της Υ4β/9919/Φ 25/1993 «Ορισμός αρμοδιοτήτων Δ.Σ του ΕΚΑΒ καθώς και του τρόπου λειτουργίας αυτών κ.λπ.» υπουργικής απόφασης (Β΄ 125), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Δ.Σ, όταν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει, και μέχρι τον ορισμό νέου, σε όλες τις αρμοδιότητες αυτού.»

Κατά τα λοιπά το ως άνω άρθρο, παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

ekabnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.